> Farhad Changizi

والدین سهل گیر و آینده کودک

والدین سهل گیر و آینده کودک

چنین والدینی بر مرتفع کردن نیازهای فرزند خود تاکید می کند و خواسته های اندکی از او دارد. معمولا انتظارات خیلی زیادی از فرزندش ندارد و به ندرت سوء رفتارهای او را مورد تنبیه قرار می دهد. او بدون پرس و جو به فرزندش اجازه می دهد که از شرکت در کلاس موسیقی خودداری کند. […]

، ، ادامه مطلب

مفهوم والد مقتدر روانشناسی چه معنایی دارد؟

مفهوم والد مقتدر روانشناسی چه معنایی دارد؟

این نوع فرزند پروری با مهربانی و صمیمیت همراه است. والدین از فرزند خود انتظار دارند که عضوی پخته و همیار خانواده باشد اما از طرف دیگر آنها از نیازهایی که فرزندشان به منزله یک فرد دارد آگاهی دارند و به صورتی متناسب به آنها پاسخ می دهند. وقتی علائق این قبیل والدین با علائق فرزندانشان […]

، ، ادامه مطلب

مشکلات کنار آمدن با والدین بی تفاوت

مشکلات کنار آمدن با والدین بی تفاوت

این راهبرد کنار آمدن با والد بی تفاوت دو مشکل اساسی در بردارد. نخست این که چنین راهبردی باعث دور شدن دیگران از او می شود. در نتیجه دیگران او را کودکی سرد و کناره گیر تلقی می کنند که خود این برخورد به استمرار انزواطلبی او دامن می زند. راهبرد کاهش تقاضای عاطفی هم […]

، ، ادامه مطلب

مهم نبودن کودک و والدین بی تفاوت

مهم نبودن کودک و والدین بی تفاوت

فرزند با  والدین بی تفاوت چنین در می یابد که او و نیازهایش برای پدر یا مادرش مهم نیستند. ممکن است احساس کند که در مقایسه با پدر یا مادر خود جذابیت، هوش، و ارزش کمتری دارد. در بسیاری از مواقع تلقی چنین کودکی این است که بی تفاوتی پدر یا مادر او به  این […]

، ، ادامه مطلب

والدین و بی توجهی به کودک

والدین و بی توجهی به کودک

فرزند والد بی تفاوت چنین در می یابد که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی، و به او بی توجه باشند. پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاری های خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند. ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد. یا […]

، ، ادامه مطلب