انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

الف  – خانواده خشك و سخت گير 1 –  پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار مي كنند كه والدين خودشان رفتار كرده اند. 2 –  تصميم گيري با يكي از والدين  خصوصا پدر  انجام مي گيرد. معمولا پدر خانواده حاكم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هيچ يك از اعضاي […]

ادامه مطلب