چند بازي مفيد با کودکان

چند بازي مفيد با کودکان

«بازي» ، فعاليتي جسمي يا ذهني هدف دار به صورت فردي يا گروهي است و موجب بروز نيازهاي کودک مي‌شود، بازي وسيله طبيعي کودک براي بيان «خود »است. «آلفرد آدلر» مي گويد: بازي را نبايد روشي براي وقت کشي دانست و «گري لندرث» اظهار مي دارد که «بازي کودک مساوي است با صحبت کردن بزرگسال […]

ادامه مطلب