دوران قاعدگی دختر

دوران قاعدگی دختر

راهنمايى هاى والدين هنگام بلوغ و قاعدگی دختران والدين و به ويژه مادران مى توانند با رفتارها و عكس العمل هاى معقول و درستى كه در زمينه بلوغ دختران شان از خود نشان مى دهند، شروع پريودهاى ماهيانه را براى آنان يك فرآيند طبيعى و ارزشمند تلقى كنند و آن را نشانه سلامت جسمانى آنان […]

ادامه مطلب